Publications

Google Scholar Profile

Multi-Class Learning: From Theory to Algorithm
Jian Li, Yong Liu, Rong Yin, Hua Zhang, Lizhong Ding, Weiping Wang. Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NIPS 2018).

Efficient kernel selection via spectral analysis
Jian Li, Yong Liu, Hailun Lin, Yinliang Yue, Weiping Wang. In Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017) .